لیست انتخابات ها

Test

انتخابات ویژه راهنما

انتخاب نمایندگان کارکنان در فرایند انتخاب کارمند نمونه

کانون فرهنگی قلم

انتخابات بازرس کانون صنفی استادان دانشگاه صنعتی اصفهان

انتخابات انجمن علمي دانشكده شيمي1401

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انتخابات شورای صنفی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

انتخابات كانون پويا

انتخابات کانون ادبی

انتخابات کانون آفتاب

انتخابات کانون پنجره

انتخابات كانون آريا

انتخابات كانون آوا

انتخابات کانون هلال

انتخابات كانون نگاره

انتخابات کانون فیلم و عکس

انتخابات كانون صبح باور

انتخابات كانون خيريه بچه هاي آسمان

انتخابات کانون تئاتر

انتخابات كانون موسيقی

امتحانی 3

انتخاب هیات مدیره کانون صنفی استادان

تحت نظارت وف بومی