لیست انتخابات ها

انتخابات انجمن علمي مواد 1402

انتخابات انجمن علمي مهندسي برق گلپايگان 1402

انتخابات انجمن علمي مهندسي مكانيك گلپايگان 1402

انجمن علمي مهندسي صنايع گلپايگان 1402

انتخابات انجمن علمي مهندسي مواد گلپايگان 1402

شورای صنفی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

test

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان مهندسی مکانیک

ثبت نام شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشکده شیمی

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان مهندسی معدن

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان دانشکده مهندسی کشاورزی

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان دانشکده عمران

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان دانشکده صنایع و سیستم ها

ثبت نام شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی

ثبت نام شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر

ثبت نام شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشکده فیزیک

ثبت نام شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشکده ریاضی

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان مهندسی منابع طبیعی

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان دانشکده مهندسی نساجی

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان مرکز زبان

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان دانشکده مهندسی حمل و نقل

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان دانشکده مهندسی مواد

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان خوابگاه الغدیر

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان خوابگاه صدرا

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان خوابگاه صدف

ثبت نام شورای صنفی دانشجویان خوابگاه امام جواد (ع)

test

Test

انتخابات ویژه راهنما

انتخاب نمایندگان کارکنان در فرایند انتخاب کارمند نمونه

کانون فرهنگی قلم

انتخابات بازرس کانون صنفی استادان دانشگاه صنعتی اصفهان

انتخابات انجمن علمي دانشكده شيمي1401

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انجمن علمی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

انتخابات شورای صنفی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان

دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

انتخابات کانون فیلم و عکس

انتخابات کانون ادبی

انتخابات کانون آفتاب

انتخابات کانون پنجره

انتخابات كانون آريا

انتخابات كانون موسيقی

انتخابات كانون پويا

انتخابات کانون تئاتر

انتخابات كانون خيريه بچه هاي آسمان

انتخابات كانون صبح باور

انتخابات كانون نگاره

انتخابات کانون هلال

انتخابات كانون آوا

امتحانی 3

انتخاب هیات مدیره کانون صنفی استادان

تحت نظارت وف بومی