انتخابات ویژه راهنما
  • نام: انتخابات ویژه راهنما
  • توضیحات:
  • تعداد انتخاب های مجاز: 1
  • امکان ثبت رای ممتنع: وجود ندارد.
  • زمان شروع انتخابات: دوشنبه 16 مرداد 1402 ساعت : 12:00:00
  • زمان پایان انتخابات: پنجشنبه 19 مرداد 1402 ساعت : 13:00:00
گزینه های منتخب
نتایج انتخابات
  • تعداد کل آرای دریافت شده: 0
  • تعداد افراد شرکت کننده: 0
  • تعداد افراد مجاز به شرکت در انتخابات: 2

تحت نظارت وف بومی