انجمن های علمی 95-96

جهت ورود به سامانه انتخابات و اعلام نامزدی از شماره دانشجویی (نام کاربری ) و رمز عبور اتصال به اینترنت دانشگاه (NET) خود استفاده نمایید.

نامزدی: بسته شده
رای دهی: بسته شده

زیرگروه انتخاباتs

تحت نظارت وف ایرانی